PK-016 คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นิติกร

200฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย -กฎหมาย
สารบัญ
ญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ -ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 -พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.52539
ราคา พิเศษ 200 บาท จำหน่ายโดย     สถาบัน The Best Center