VCD-1 นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการ

4,500฿

คำอธิบาย

ชุด VCD พร้อมเอกสารประกอบการVCD รวมทั้งชุดมี 21 แผ่น ราคา พิเศษ 4,500 บาท ประกอบด้วย 1.  ภาษาไทย 2.  พรบ. ตำรวจแห่งชาติ 2547 3.  แนวข้อสอบ พรบ. ตำรวจแห่งชาติ 2547 4.  ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 5.  พรฎว่าด้วยหลักเกณฑ์บ้านเมืองที่ดี 6.  จริยธรรม / กฎ กตร. ประมวลจริยธรรม 7.  คอมพิวเตอร์ 8.  ระเบียบความลับ