BC-408 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถิ่น

280฿

คำอธิบาย

คู่มือ +ข้อสอบ เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเล่มเป็นเจาะเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์นและแผน พร้อมกับพรบ.กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่องที่่ออกสอบ      ประกอบด้วย       –   ส่วนที่  1  ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน –  สายงานเจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน –  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง      –  ส่วนที่่  2  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น  –  ระบบการเมืองท้องถิ่น –  การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น –  การปกครองท้องถิ่นไทย –  ส่วนที่่ 3  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน           –  นโยบายสาธารณะ –  การวางแผน      –  ส่วนที่่  4  การวางแผนและโครงการท้องถิ่น   –  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนท้องถิ่น  –  การวางแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  –  แนวคิดหลักในการจัดทำแผนท้องถิ่น  –  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  –  แผนแม่บทชุมชน        ส่วนที่่ 5  เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ          –  อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ –  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย/แผนและโครงการ        ส่วนที่่ 6  ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม  –  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ –  เศรษฐกิจพอเพียง –  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 1- 11    ราคา 280 บาท       จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center