BC-214 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

230฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -การบริหารงานทั่วไป -บทบาทการบริหารงานสำนักงาน -การจัดการพื้นที่สำนักงาน -หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน -กระบวนการปรับปรุงระบบงาน -เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน -การบริหารงานเอกสาร -ระบบการจัดเก็บเอกสาร -การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม -การจัดทำรายงาน -การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ -การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน -การจัดระบบงาน -การบริหารธุรกิจทั่วไป -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -งานเลขานุการ -การวางแผน -ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -การเก็บรวบรวมข้อมูล -การควบคุมงาน -แนวข้อสอบ -แนวข้อสอบ งานพัสดุ -แนวข้อสอบ ธุรการ -แนวข้อสอบ บริหารทั่วไป