KP-2167 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2167 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

สารบัญ


*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                      


*ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์


*การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
                                                                                  


*การวางแผนประชาสัมพันธ์
                                                                                          


*การผลิตสื่อ                                                                                                           


*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
                                                                       


*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
                                                                                   


*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
                                                      


*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
                                                                       


*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
                                                                        


*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               


*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
                                                                                 


*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 
1.                                                                      


*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 
2.                                                                      


*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 
3.                                                                      


*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 
4.                                                                      


*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์