KP-2128 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

234฿

คำอธิบาย

KP-2128 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ

สารบัญ

#ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                                                    1

#ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                                      12

#ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                                                   21

#ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                                                   35

#ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                                         74

#ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                      80

#พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                        90

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                99

#พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                                              102

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                        120

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                123

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                147

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 100 ข้อ)                                                                                174

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.(จำนวน 50 ข้อ)                                                                                  198

*เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                                 212

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                               248

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                               253