แนวข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น สายงาน อำนวยการ และ ผอ. รอง ผอ. สถานศึกษา

380฿

 • อบต.+อบจ.+เทศบาล
 • ปรนัย+อัตนัย
 • สรุป+ข้อสอบ
 • ใหม่ล่าสุด

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น สายงาน อำนวยการ และ ผอ. รอง ผอ. สถานศึกษา

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถ (10 หัวข้อ)
 • ความรู้เรื่องกฎหมาย
 • ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ความรู้เรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
 • ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
 • ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
 • ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
 • ความรู้เรื่องสถานกาณณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
 • ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง