แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่นที่เหมาะสม
  • ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ภาษาอังกฤษองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงาน ภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  • การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน
  • คำศัพท์ ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการ
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน การเขียน) ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (การฟัง การอ่าน การเขียน) ชุดที่ 2