KP-2114 คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-2113 คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

-พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                                          1

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                  19

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           23

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      42

-พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                               47

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                         55

-พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                                       58

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                  83

-พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        118

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                        138

-พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                          142

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550       149

-ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ                                   152

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย                                                           166

-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์              183

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์                                                                              239