KP-2110 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2110 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

-ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

-ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

-การบริหารทั่วไป

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ