KP-2061 E-BOOK เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-2061 E-BOOK เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบ 2560

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
จำนวน : 622 หน้า
รูปแบบ : E-book – ไฟล์ดาวน์โหลด

ส่วนที่ 1 “วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของระทรวงมหาดไทย”
ประวัติกรมการปกครอง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

ส่วนที่ 2 “ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย”
การอาสารักษาดินแดน
การอำนวยความเป็นธรรมในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน
สิทธิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

 

ส่วนที่ 3 “การปกครองท้องที่”
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเทศบาล
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน

 

 

ส่วนที่ 4 “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย”
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล
สรุปสาระสำคัญ คำนำหน้านามหญิง

 

 

ส่วนที่ 5 “ความรู้พื้นฐาน”
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2559-2562
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง การบริหารงานของกรมการปกครอง
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบราชการ
การบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดระบบการบริหารและการใช้อำนาจปกครองโดยรวม
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การรักษาความลับของทางราชการ
งานสารบรรณ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
แนวข้อสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ การรักษาความลับทางราชการ
แนวข้อสอบ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบ งานสารบรรณ
จรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง

 

ส่วนที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

 

 

ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

 

ส่วนที่ 8 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย
แผน (Plan)
โครงการ (Program)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน
การวิจัย
การบริหารการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Process)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ