KP-2055 นิติกร เจาะข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

280฿

คำอธิบาย

KP-2055 นิติกร เจาะข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

สารบัญ
êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                                           êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                               êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                       êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                           êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                       êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                             êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                             êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                               êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

êเจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                                 êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                                   êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                                 êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

 

ราคา  280  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center