KP-2022 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

270฿

คำอธิบาย

KP-2022 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 ประกอบด้วย

–   ส่วนที่่ 1  ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
–  สายงานเจ้าหน้าที่่/พนักงานพัฒนา
–  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
–  ส่วนที่่2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
–  ระบบการเมืองท้องถิ่น
–  การกระจายอำนาจ
–  การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
–  การปกครองท้องถิ่นไทย
–  ส่วนที่ 3  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
–  การพัฒนาชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
–  ความหมาย ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
–   การพัฒนาภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน
–  การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่น
–  ส่วนที่ 4  เจาะประเด็นเนื้อหาระเบียบ อบต. อบจ. เมืองพัทยา
–  เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม-ตอบ) ระเบียบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ
–   ส่วนที่ 5  ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
–  เศรษฐกิจพอเำพียง
–  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
–  นโยบายรัฐบาล
–  ประขาคมอาเซียน

 

 

ราคา 270 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center