KP-1993 E-BOOK นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ คู่มือเตรียมสอบ 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1993   E-BOOK นักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ คู่มือเตรียมสอบ 2560

 

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ภารกิจ
อำนาจหน้าที่
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
สิทธิผู้สูงอายุ
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2559

 

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
ระเบียบฯว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาสังคม
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กระบวนการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
แนวข้อสอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ความรู้เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่วนที่ 6 ความรู้ทั่วไป
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
นโยบายของรัฐบาล
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 

*
*
*ไฟล์ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม
*
*
*