คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7905

250฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ออกใหม่ปี 2560 BC-7905

สารบัญ

 

+ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ


*
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                              


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                   


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                       

          –เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                 


*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
                                                                     

+วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ    


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                     


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                      

          –แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                   

          -เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                              

          เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                   

          เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

          -เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540                               

          เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม