คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ใหม่ปี 2560 BC-7837

สารบัญ


*
 ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                                             

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                


*
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                                              

                –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    


*
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                                        

                –แนวข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                              


*
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                        

                แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             


*
การวิเคราะห์                                                                                                                                                                  


*
การวางแผน                                                                                                                                                                   


*
การประสานงาน                                                                                                                                                           


*
การจัดการองค์การ                                                                                                                                                       

                –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                             

                –เจาะข้อสอบ ความรู้สังคม เศรษฐกิจ                                                                                                         


*
การบริหารราชการ                                                                                                                                                      


*
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                                                                                                                                 


*
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                                                        

                –เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                  

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                               

                – เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                             

– เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                  


จัดทำโดย The Best Center

หนา  303  หน้า