นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC-7813

247฿

คำอธิบาย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC-7813

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง    


*
ยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   


*
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                             


*
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                  


*
การพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                             


*
การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           

         – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 3                                                                            

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     


*
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                       


วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ


*
วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        


*
วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 


*
วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

          –แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                  

          –แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                     

           –แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                               

          – เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม