คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน กรมสรรพากร ใหม่ปี 2560 BC-7769

247฿

คำอธิบาย

BC-7769 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน กรมสรรพากร

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                         

หลักภาษีอากร                                                                                                        

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                           

ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                        

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                      

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                              

อากรแสตมป์                                                                                                         

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                              

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                            

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                              

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                       

นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                            

ประมวลรัษฎากร                                                                                                     

      เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากร                                                                

      เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                               

      เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี            

      เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           

      เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.