KP-1511 E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560

259฿

คำอธิบาย

KP-1511 E-BOOK  คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ
ประวัติกรมการค้าต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
บทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ

ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาส่งออก
ดัชนีเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
การส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการส่งออก
องค์การการค้าโลก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN
เศรษฐกิจการค้าของเอเปค
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคฟื้นแปซิฟิก

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบัญชีและการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ

ส่วนที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543

ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)

ส่วนที่ 8 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ นักพัสดุ
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ