KP-1112 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ธุรการ

240฿

คำอธิบาย

KP-1112 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ธุรการ

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
– เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบ
– การรับ ส่งหนังสือ ร่าง ย่อเรื่อง
– เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
– การบันทึกเสนอ
– การพิมพ์หนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– การค้นหาและการให้ยืมเอกสาร
– การเก็บรวบรวมข้อมูล

– การรวบรวมข้อมูล
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
– เจาะแนวข้อสอบ

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER