KP-1094 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

270฿

คำอธิบาย

KP-1094  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ
• ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่
• ประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
• ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
• จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
• ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557
• พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
• พระราชบบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พระราชบบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510
– เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์
• การบริหารโครงการ (Project Management)
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
• การประเมินผลแผนงานและโครงการ
• ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER