สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จนท.บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

185฿

คำอธิบาย

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จนท.บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  (โดยทีมงานเกียรตินิยม) 

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาคข.) (คะแนนเต็ม200 คะแนน)

* 1. ความรู้ความสามารถในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่อก้ไขเพิ่มเติม
1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1.5 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
1.ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548
2.ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* 2.ความสามารถในการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
การประสารงาน การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม