NT-126 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรปฏิบัติการ ข้อสอบชุดพิเศษ

300฿

คำอธิบาย

NT-126 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรปฏิบัติการ ข้อสอบชุดพิเศษ

สารบัญ
– พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553 และ พ.ร.บ. ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ 2553
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต