สำนักงานอัยการสูงสุด คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

250฿

คำอธิบาย

สำนักงานอัยการสูงสุด คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ