CA-319 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบายละเอียด นักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

CA-319 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบายละเอียด นักวิชาการการเงินและบัญชี สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สารบัญ
– ที่มาของการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– วิสัยทัศน์
– การเตรียมการในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การยืมเงิน และการงบประมาณ พ.ศ. 2555
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
– คำศัพท์ทางบัญชีที่สำคัญคำศัพท์การบัญชีที่ควรทราบ
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาากรแคมปัส อาคาเดมี