BC-8140 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

BC-8140 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สารบัญ
• การวางแผน (Planing)

• การบริหารจัดการ

• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
– การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
– การบริหารงบประมาณเบื้องต้น
– การบริหารการเงินการบัญชี
– การบริหารเกี่ยวกับการพัสดุเบื้องต้น
– การบริหารงานประชุม
– การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
– การจัดระบบงาน
– การเลขานุการเบื้องต้น
– การจัดทำรายงาน
– การติดตามงาน
– การสรุปรายงาน

• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
– หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
– หลักการจัดทำแผนงานและโครงการ
– หลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

• หลักการประสานงาน
– การบริหารธุรกิจทั่วไป

• แนวข้อสอบบริหารทั่วไป

• ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER