สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ จนท.วิเคราะห์ฯ พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

125฿

คำอธิบาย

สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ จนท.วิเคราะห์ฯ  พร้อมเฉลยละเอียด (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
– ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการการติดตาประเมินผลนโยบายและโครง
– ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ราคา 125 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม