สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คู่มือ + ข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

240฿

คำอธิบาย

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   คู่มือ + ข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ)

 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
ตัวบ่งชี้ปัญหาเศรษฐกิจในทางเศรษศาสตร์ระดับมหภาค
อุปสงค์และอุปทาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
การคำนวนรายได้ประชาชาติ
ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
การเงินและสถาบันการเงิน
อุปทานและอุปสงค์ของเงิน
นโยบายการคลัง
การคลังรัฐบาล
การค้าระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติหนี้สาธารณะ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 ชุด
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 2

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ