สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2558 (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

165฿

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลยทุกข้อ ประจำปี 2558 (โดยทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
• พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก้
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม