รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคก.และภาคข. พร้อมเฉลย สกย. ตำแหน่งบุคลากร ใหม่ล่าสุดปี 57

185฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาคก.และภาคข. พร้อมเฉลย สกย. ตำแหน่งบุคลากร ใหม่ล่าสุดปี 57

สารบัญ
– ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบฯ
-รวมข้อสอบ 1000 ข้อตำแหน่งบุคลากร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี พ.ศ. 2557
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.3 ความสามารถทั่วไป
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
– อุปมาอุปไมย
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.4 ความสามารถทางด้านภาษา
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
– การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิสก์
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ