สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ป.ป.ท. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

250฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ป.ป.ท. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

สารบัญ
– ประวัติความเป็นมา
– อำนาจหน้าที่
– บทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
– ตราสัญลักษณ์ : สำนักงาน ป.ป.ท.
– ป.ป.ท. คือ อะไร?
– มาตรการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
– ป.ป.ท. ต่างจาก ป.ป.ช อย่างไร
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและบทบาทภารกิจที่เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– การออกแบบงาน (Job designs)
– การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planing)
– กระบวนการที่ควรนำมาพิจารณาในการสรรหา
– วิธีการวรรหา (Channels Of Recruitment)
– การประเมินผลพนักงาน (Employee Apraisal)
– ความปลอดภัยในการทำงาน
– ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี