GB-229 นักประชาสัมพันธ์ 3

230฿

คำอธิบาย

GB-229 นักประชาสัมพันธ์ 3

สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
– ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
– หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
– องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์

การบริหารงานประชาสัมพันธ์
– บทบาท หน้าที่ และลักษณะของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
– ระบบและกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์
– การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ

ขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
– ความนำ
– การแสวงหาข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
– การวางแผนการประชาสัมพันธ์
– การประเมินผลประชาสัมพันธ์

แนวคิดเกี่ยวกับงานด้านเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
– ความนำ
– บทบาทของเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์
– ขอบข่ายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
– หลักเกณฑ์การเลือกใช้สื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมวลชนในประเทศไทย

ข่ายแจกสำหรับสื่อมวลชน
– แนวคิดในการเขียนข่าวแจก
– ข่ายแจกสำหรับหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
– การนำเสนอภาพถ่ายและการอธิบายภาพ
– ข่าวแจกสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
– แนวทางการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
– แนวทางการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
– ข้อความในการปฏิบัติงานงานกับโรงพิมพ์เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น
– สไลด์ วีดีทัศน์ และภาพยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์
– สื่อวัสดุกราฟฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
– รูปแบบอื่นของการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การจัดแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
– ความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการจัดแถลงข่าวเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
– องค์ประกอบในการจัดแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
– ขั้นตอนการจัดแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
– การสรุปและประเมินผลการจัดแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
– ความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์
– เนื้อหาและประเภทของการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
– ความนำ
– การจัดเยี่ยมชมองค์การ
– การจัดประชุมและสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์
– การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการประชาสัมพันธ์
– ขั้นตอนการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เฉลยแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง