สายสอบสวน นายร้อยตำรวจ

300฿

คำอธิบาย

สายสอบสวน นายร้อยตำรวจ

สารบัญ
แนวข้อสอบ กฏหมายอธิบายอย่างละเอียด
แนวข้อสอบกฏหมายอาญา
แนวข้อสอบ กกหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบ กฏหมายลักษณะพยาน หลักฐาน
เก็งข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
เก็งข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
เก็งข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
เก็งข้อสอบ  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ พ.ศ.2551
เก็งข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต