CA-263 สายปราบปราม นายร้อยตำรวจ

250฿

คำอธิบาย

CA-263 สายปราบปราม นายร้อยตำรวจ

สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สรุปประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
เฉลย แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551
เฉลย แนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
เฉลยแนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
แนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและระยะเวลาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
เฉลย แนวข้อสอบวิชากฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีและระยะเวลาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้าานมืองที่ดี พ.ศ.2546
เฉลย แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้าานมืองที่ดี พ.ศ.2546

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี