ข้าราชการชั้นประทวน อำนวยการ และสนับสนุน ปี 2555

199฿

คำอธิบาย

ข้าราชการชั้นประทวน อำนวยการ และสนับสนุน ปี 2555

สารบัญ

ส่วนที่1 ( ภาค ก. ) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– เจาะข้อสอบ วิชา : ความสามารถทั่วไป ล่าสุดปี 55 ( ออกข้อสอบ 20 ข้อ )
– เจาะข้อสอบ วิชา : วิชาภาษาไทย ล่าสุดปี 55 ( ออกข้อสอบ 20 ข้อ )
แนวข้อสอบความสามารถทั้วไป ( ออกข้อสอบ 20 ข้อ )
-แนวข้อสอบ อนุกรม
-แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
-แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
-แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
-แนวข้อสอบ ตรรกศาสตร์
-แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
-แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ ภาษาไทย (ออกสอบ20ข้อ)
-แนวข้อสอบ การเขียนประโยค
-แนวข้อสอบ เติมคำในช่องว่าง
-แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ
-แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา (การอ่านบทความสั้น/การอ่านบทความยาว)
-แนวข้อสอบ ภาษาไทย
การจัดประเภทแบบเข้าพวก/แบบไม่เข้าพวก/คำตรงข้าม/คำสัมพันธ์/สรุปความ/การสะกดคำ/การอ่านคำ/ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ/คำราชาศัพท์
ส่วนที่2 (ภาคข.) วิชาความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
-แนวข้อสอบ Microsoft Word
-แนวข้อสอ Micresoft Excel
-แนวข้อสอบ Micresoft PowerPoint
-แนวข้อสอบ การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ออกข้อสอบ 20 ข้อ)
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (ออกข้อสอบ 20 ข้อ)
-แนวข้อสอบ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension)
-แนวข้อสอบ  โครงสร้างของประโยคต่างๆ(Structure)
-แนวข้อสอบ  คำศัพท์(Vocabulary)
-แนวข้อสอบ ไวยกรณ์(Grammar)
-แนวข้อสอบ การสนทนา(Conversation)
แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (ออกข้อสอบ 20 ข้อ)

ราคา 199 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว