กฎหมายอาญา ภาค 1

490฿

คำอธิบาย

กฎหมายอาญา ภาค 1

สารบาญ

บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา

บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

บทที่ 3 ชอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา

หลักดินแดน

หลักอำนาจลงโทษสากล

หลักบุคคล

บทที่ 4 ประเภทของความอาญา

บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา

บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ

บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด

บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ

บทที่ 9 เหตุลดโทษ

บทที่ 10 การพยายามพระทำความผิด

บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน

บทที่ 13 โทษ

บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 15 อายุความ

บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บรรณานุกรม

ราคา 490 บาท

จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์