GB-220 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักบัญชี วุฒิ ป.ตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

280฿

คำอธิบาย

CA-244 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นักบัญชี วุฒิ ป.ตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
– ประวัติของการบัญชีไทย
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543
– พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
– ความหมาย
– วัฒถุประสงค์ของงบการเงิน
– องค์ประกอบของงบการเงิน
– ความหมายของการบัญชี
– งบการเงินและรายงานทางการเงิน
– รายการค้า
– การวิเคราะห์รายการค้า
– การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย
– รายการปรับปรุง
– ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
– การบัญชีเกี่ยวกับอุตสาหรกรรม
– การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร
– การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
– ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
– หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน
– การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
– ระบบใบสำคัญ
– งบกระแสเงินสด
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– แนวข้อสอบพื้นฐานการเงิน / การบัญชี ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบพื้นฐานการเงิน / การบัญชี ชุดที่ 2

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง