CA-243 สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเก่า นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

คำอธิบาย

CA-243 สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเก่า นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารบัญ
– ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– วิสัยทัศน์/ ภารกิจ / ค่านิยมร่วม
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เรื่องการให้เหตุผล
– ความสามารถทางด้านเหตุผล
– มิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบเก่าความสามารถทั่วไปของการไฟฟ้า
• วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)
– Reading Comprehension
– คำศัพท์ที่น่าสนใจ
– General Conversation (สนทนาทั่วไป)
• ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Test)
– แนวข้อสอบประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความถนัดทางวิชาชีพ
•ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายลักษณะพยาน
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติล้มละลาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี