SP-328 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กฝผ. ก+ข วิทยากร วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

270฿

คำอธิบาย

SP-328 สรุป+ข้อสอบล่าสุด กฝผ. ก+ข วิทยากร วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติ กฟผ.
– พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ เทคโนโลนีสารสนเทศละากรสื่อสาร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ด้านการคิดคำนวณ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ คสามสามารถทางภาษา
– เฉลยคำตอบ
– ภาพมิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสัมพันธ์ด้านความจำ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
– แบบประกอบภาพสามมิติ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
– เฉลยคำตอบ แบบอนุกรมตัวเลข
– เฉลยคำตอบ แบบสถิติ
– เฉลยคำตอบ : การสรุปความ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 3
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม
– แนวข้อสอบ วิทยากร

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY