SP-319 สรุป+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-319 สรุป+ข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– การเคหะแห่งชาติ
– วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ
– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
– พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
– ความรู้ทั่วไปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน – ASEAN
– โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– เกษตรทฤษฎีใหม่
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– แนวข้อสอบ ความถนัด การใช้เหตุผลด้านถ้อยคำหรือภาษา
– การใช้เหตุผลด้านการคิดคำนวณตัวเลข
– ความสามารถด้านเหตุผลและการวิเคราะห์
– รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่าง ๆ
– มิติสัมพันธ์แบบภาพเหมือน
– การใช้เหตุผลด้านรูปภาพ หรือมิติสัมพันธ์
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY