BC-7400 คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ปี 2560

257฿

คำอธิบาย

BC-7400 คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

วิชาที่ 1. พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข


* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่                        


*
อนามัยชุมชน                                                                                                                                               

                –แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน                                                                                                          


*
ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                                                                       

                –แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ                                                      


*
การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                                           


*
ประชากรศาสตร์                                                                                                                                        

วิชาที่ 2. วิชาชีพสาธารณสุข


*
การวิจัยทางด้านสาธารณสุข                                                                                                                      


*
ชีวสถิติ                                                                                                                                                            


*
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
               –  แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                       


*
บริหารงานสาธารณสุข                                                                                                                            


*
อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     


*
อาชีวอนามัย                                                                                                                                                 


*
กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                     

              –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                    


*
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                                                        

               –แนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                  

 
*
การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                                  


*
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
              –  เจาะแนวข้อสอบเก่าภาคสนาม