BC-8085 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค

230฿

คำอธิบาย

BC-8085 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค

สารบัญ
>ความรู้ด้าน Hardware,Software,Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์
-พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
-อินเทอร์เน๊ต
>ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
-ระบบฐานข้อมูล
-โครงสร้างของภาษา SQL
>ความรู้เะกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-เทคโนโลยีการสือสารไร้สายในอนาคต
-ประโยชน์ของระบบเครือช่าย LAN
>ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนระบบงาน
-การเขียนผังงาน
-การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
-ภาษาคอมพิวเตอร์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
-นักวิเคราะห์ระบบ
-การวิเคราะห์และออกแบบในระดับภาพรวม
ราคา 230 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER