SP-302 สรุป+ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿

คำอธิบาย

SP-302 สรุป+ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ใช้สอบทุกตำแหน่ง

สารบัญ
– ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค
– ภารกิจและหน้าที่
– พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
– ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านตัวเลข
– อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
– เฉลยคำตอบ
– ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– ข้อสอบความสัมพันธ์จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถทางภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– ตัวอย่างข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– ความรู้เกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– สำนวนการสนทนาทั่วไป
– แนวข้อสอบ ภาคไวยากรณ์
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการสนทนา Conversation
– แนวข้อสอบการสนทนา Conversation
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Structure
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Structure
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ Vocabulary ภาษาอังกฤษ Vocabulary’
– เฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY