SP-การประปานครหลวง วิศวกร สาขาโยธา,ทรัพยากรน้ำ

230฿

คำอธิบาย

SP-การประปานครหลวง วิศวกร สาขาโยธา,ทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

ข้อสอบทฤษฎี ช่างก่อสร้าง / ช่างโยธา
ข้อสอบทฤษฎี ช่างก่อสร้าง / ช่างโยธา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง
แนวข้อสอบการเขียนแบบ / เขียนแบบก่อสร้าง
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทางช่าง
เฉลยพร้อมคำอธิบายคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทางช่าง
เขียนแบบวิศวกร
ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวกรเรื่องเรียนเขียนแบบวิศวกรรม
เฉลยข้อสอบเขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์ (ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวะ)
มวลระบบแรงกฎการเคลื่อนที่
เฉลยข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม เรื่องมวล แรงกฎ การเคลื่อนที่
ตัวอย่างข้อสอบพื้นฐานวิศวะเรื่องการเคลื่อนที่แนวต่างๆ
ตัวอย่างข้อสอบเรื่อง งานพลังงานกำลังงานการกลโมเมนดัม
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
แนวข้อสอบเทคโนโลยีเชิงวิศวะกรรม
เฉลยแนวข้อสอบเทคโนโลยีเชิงวิศวะกรรม

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY