HI-253 เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบจ่าอากาศ ตามหลักสูตรการสอบ

85฿

คำอธิบาย

HI-253 เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบจ่าอากาศ ตามหลักสูตรการสอบ

สารบัญ
ระเบียบการทั้วไปและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
การสอบสัมภาษณ์
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบและแนวข้อสอบ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

ราคา 85 บาท

จัดทำโดย Hi-ED