เจาะข้อสอบ 1,200 ข้อ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน ปรับปรุงใหม่ 60

200฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,200 ข้อ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร/ชั้นประทวน ปรับปรุงใหม่ 60

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : วิชาคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านการคิดคำนวน
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ดอกเบี้ย การคำนวณอายุ พื้นที่ ปริมาตร เศษส่วนอัตราส่วน นาฬิกา ระยะทาง
ค่าเฉลี่ยผลบวกผลต่าง บัญญัติไตรยางค์ สมการ อสมการ ค.ร.น. ห.ร.ม.
– วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ

ความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา – อุปไมย
– สรุปความตรรกศาสตร์
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์

ส่วนที่ 2 : วิชาภาษาไทย
คำศัพท์
คำศัพท์ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนคำ การแต่งประโยค การย่อความ ความเข้าใจภาษา คำราชาศัพท์และการเขียนหนังสือราชการ

การใช้ภาษา
– การเขียนประโยค
– การใช้คำหรือกลุ่มคำ
– การเรียงลำดับ ข้อความ

ความเข้าใจภาษา
– การวิเคราะห์บทความสั้น
– การวิเคราะห์บทความสั้น

ส่วนที่ 3 : วิชาภาษาอังกฤษ
– Reading for comprehention , Stucture , Vocabularies , Grammar , Conversation

ส่วนที่ 4 : วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบ Microsoft Word
– เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
– เจาะข้อสอบ Microsoft Power Point
– เจาะข้อสอบ E-mail

ส่วนที่ 5 : วิชาความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
– เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว