SP-279 คูมือสอบเข้า กศน. นักวิชาการศึกษา (หน่วยที่ 6) วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-279 คูมือสอบเข้า กศน. นักวิชาการศึกษา (หน่วยที่ 6) วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
– แผนปฏิบัติการ ปี 2557 สำนักงาน กศน.
– การบริหารจัดการ กำกับติดตามและการประเมินผลแผนปฏิบัติสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
– พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
– ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ย่อสรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ย่อสรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักงนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
– ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนงานและโครงการ
– ข้อมูลและสารสนเทศ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– องค์ประกิบของระบบสารสนเทศ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
– แนวข้อสอบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– เฉลยแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY