เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ กทม. ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ 59

229฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ 1,300 ข้อ กทม. ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ 59

สารบัญ
1. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตราชการ
– แนวข้อสอบ- การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล-เศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ-กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– แนวข้อสอบ-กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชกรุงเทพมหานคร และบุคลลากรกรุงเทพมหานคร
– แนวข้อสอบ-กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารข้าราชการ
– แนวข้อสอบ-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
– แนวข้อสอบ-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบ- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
2. วิชาความสามารถทั่วไป
• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
– อนุกรมเวลา
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
– การวิเคราะห์สดมภ์
• ความสามารถด้านเหตุผล
– อุปมา-อุปไมย
– ตรรกศาสตร์-สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
– เงื่อนไขภาษา-สรุปความจากภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์-สรุปความจากสัญลักษณ์
– ความสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปภาพ
3. วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
– สรุปหลักการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– การเรียงข้อความ
– ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

 

ราคา 229 บาท
จัดทำโดย SHEET FOR G