GB-211 สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

GB-211 สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
– การบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร
– อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
– มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– พระราชบัญญัติ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเพมหานคร พ.ศ. 2552
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบำรุงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
– กระบวนการฝึกอบรม
– วงจรพัฒนาระบบงาน
– การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น
– แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง