รวมข้อสอบ 1,000 นักพัฒนาสังคมฯ กทม. ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 1,000 นักพัฒนาสังคมฯ กทม. ครั้งที่ 3/2559 ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แบบที่ 1 อนุกรม
– แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
– แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
– แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
– แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
– แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
– กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– ระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
ข. ภาคความรู้ความสามารถใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนชุมชน พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 2)
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงมหานคร พ.ศ.2549
ส่วนที่ 2 ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ